Dịch vụ hóa đơn điện tử  Quy định sử dụng hóa đơn điện tử Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP mới nhất về hoá đơn điện tử thì từ 01/11/2018 áp dụng cho doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp đang hoạt động đã hết hóa đơn giấy và từ ...Đọc tiếp

BIÊN BẢN THANH HỦY THU HỒI HÓA ĐƠN GTGT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   BIÊN BẢN THANH HỦY THU HỒI HÓA ĐƠN GTGT   Số  001/2012/BBH/TS   -Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày ngày 14 tháng 05 năm 2010 của ...Đọc tiếp

BẢN CAM KẾT CHƯA IN PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN  CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh ...Đọc tiếp

Biên bản điều chỉnh hóa đơn  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN (GTGT)   Số: 01/09/2012/BBĐCHĐ   - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ ...Đọc tiếp

Một số hướng dẫn của Tổng Cục thuế về hóa đơn KTĐT - Tổng cục Thuế vừa có văn bản 2560/TCT-CS hướng dẫn các cục thuế tỉnh, thành phố một số nội dung liên quan đến việc sử dụng hóa đơn, phát hành hóa đơn; đặc biệt là cơ chế xử phạt các hành vi vi phạm ...Đọc tiếp