Hướng dẫn mới về trích khấu hao  THÔNG TƯ 45/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ...Đọc tiếp

Thông báo Về kỳ thi kiểm toán viên và kỳ thi kế toán viên hành nghề năm 2012 File download kỳ thi kiểm toán viên Thực hiện Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán (dưới đây gọi ...Đọc tiếp