Biểu mẫu gia hạn nộp thuế theo thông tư 16/2013/TT-BTC

  

 

Text Box: Phụ lục số 1
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 

 

 


GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN

 

 

[01] Tên người nộp thuế:...........................................................................................        

               [02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):...........................................................................................

               [04] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[05] Số thuế TNDN của quý …..năm 2013 được gia hạn :...........................................

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..……………

[06] Thời gian được gia hạn: ............................................................................................

[07] Trường hợp được gia hạn:

q  Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa.

q  Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

q  Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai ./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ..................................

Chứng chỉ hành nghề số:............

    Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Text Box: Phụ lục số 2
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 

 

 


GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT

 

 

[01] Tên người nộp thuế:...........................................................................................        

               [02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):...........................................................................................

               [04] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[05] Số thuế GTGT được gia hạn:.....................................................................................

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

[06] Thời gian được gia hạn: ............................................................................................

[07] Trường hợp được gia hạn:

q  Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

q  Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

q  Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở và doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng: sắt, thép, xi măng, gạch, ngói.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai ./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ..................................

Chứng chỉ hành nghề số:............

    Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Text Box: Phụ lục số 3
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

 

Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh …(đối với các tổ chức kinh tế)

                 Chi cục Thuế …   (đối với hộ gia đình, cá nhân)

 

1. Người thuê đất:

a. Tên người thuê đất:

- Đối với cá nhân: ghi rõ họ tên, số CMT, ngày cấp, nơi cấp

- Đối với hộ gia đình: ghi họ tên người đứng tên trên sổ thuê đất của nhà nước; số CMT, ngày cấp, nơi cấp

- Đối với tổ chức: ghi tên tổ chức, MST, số đăng ký KD, ngày cấp, nơi cấp.

b. Địa chỉ:

- Đối với cá nhân, hộ gia đình: ghi rõ địa chỉ thường trú;

- Đối với tổ chức: ghi rõ địa chỉ nơi đặt trụ sở chính theo Giấy ĐKKD.

2. Đề nghị giảm 50% tiền thuê đất phải nộp đối với:

- Thửa đất thứ 1: địa chỉ thửa đất (nếu đã được cấp GCNQSD) thì ghi rõ số GCN, ngày cấp và địa chỉ thửa đất theo GCN; diện tích; Quyết định cho thuê đất (số, ngày, cơ quan ban hành); Hợp đồng thuê đất (số, ngày); Đơn giá thuê đất:   …. (theo Quyết định số.., ngày..)

-         Thửa đất thứ 2:…

-        

3. Số tiền thuê đất phải nộp năm 2010 theo Thông báo của cơ quan Thuế:

            - Thửa đất thứ 1:

                        - Thửa đất thứ 2:

                        …

4. Số tiền thuê đất phải nộp năm 2013 theo thông báo của cơ quan Thuế:

- Thửa đất thứ 1:

                        - Thửa đất thứ 2:

                         …

5. Số tiền thuê đất phải nộp năm 2014 theo quy định:

- Thửa đất thứ 1:

                        - Thửa đất thứ 2:

                         …

6. Số tiền thuê đất đề nghị giảm:

-         Năm 2013: tổng số tiền đề nghị giảm của các thửa đất.

-         Năm 2014: tổng số tiền đề nghị giảm của các thửa đất.

7. Người làm đơn:  Ký, ghi rõ họ tên (Đối với tổ chức thì thủ trưởng cơ quan ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu).


Text Box: Phụ lục số 04
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)
                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


GIẤY ĐỀ NGHỊ NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THEO TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

 

I. Thông tin chung:

[01] Tên người nộp thuế:  ………………….………………….………………...

 

                [02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Địa chỉ cơ quan:……………………………………………….…………………..

[04] Ngành nghề kinh doanh:……………………………………….………………….

 

II. Thông tin về dự án:

[05] Tên dự án:…………………………………………………………………………

[06] Quyết định giao đất Số ……............ Ngày ....…. tháng ..….. năm ….….………

[07] Địa điểm đất:...………………………………………………………………….

[08] Diện tích đất:…………………………………………………………………….

[09] Quyết định phê duyệt giá đất Số ..…..……. Ngày ..….. tháng ..…. năm …….…………

[10] Thông báo nộp tiền lần đầu của Cơ quan thuế: Số ..…. Ngày …… tháng .…. năm.....

[11]  Số tiền SDĐ phải nộp (nghìn đồng)

[12]  Số tiền SDĐ đã nộp đến kỳ báo cáo (nghìn đồng)

[13]  Số tiền SDĐ còn phải nộp đến kỳ báo cáo (nghìn đồng)

……….

………

………

[14]  Quy mô dự án:

[14.1] Căn hộ

[14.2] Thấp tầng

[14.3] Tổng doanh thu dự kiến của Dự án (nghìn đồng)

Tổng số căn

Tổng diện tích sàn kinh doanh (m2)

Tổng số căn

Tổng diện tích đất kinh doanh (m2)

…..

…….

…..

…….

……….

 

III. Tiến độ thu tiền của Dự án:

[15] Số căn đã bán, đã cho thuê

[16] Số tiền đã thu (nghìn đồng)

[17] Tỷ lệ % Số tiền đã thu với Tổng doanh thu dự kiến (%)

Căn hộ

Thấp tầng

Căn hộ

Thấp tầng

…..

…..

.........

………

……….

IV. Đề nghị tiến độ nộp tiền SDĐ:

-          [18] Số tiền SDĐ còn phải nộp:

-          [19] Thời gian nộp (xác định theo quý):

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

                                                                                Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm .....

                                                                                           NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                                        (Ký; ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))             


Text Box: Phụ lục số 05
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

BẢNG KÊ TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CỦA DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Kỳ báo cáo: ……..

I. Thông tin chung:

[01]. Tên người nộp thuế:  ………………….………………….………………...

 

                [02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Địa chỉ cơ quan:……………………………………………….…………………..

[04] Ngành nghề kinh doanh:……………………………………….………………….

 

II. Thông tin về dự án:

[05] Tên dự án:…………………………………………………………………………

 

III. Tiến độ nộp tiền SDĐ:

 

[6] Số căn đã bán, đã cho thuê

[7] Số tiền đã thu (nghìn đồng)

[8] Số tiền SDĐ phải nộp tương ứng

(nghìn đồng)

Căn hộ

Thấp tầng

Căn hộ

Thấp tầng

…..

…..

.........

………

……….

            -    [9] Số tiền SDĐ phải nộp tính đến kỳ báo cáo:

-          [10] Số tiền SDĐ nộp kỳ này:

-          [11] Số tiền SDĐ còn phải nộp:

-          [12] Thời gian nộp:

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

 

                                                                                  Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm .....

                                                                                           NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                                        (Ký; ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

 

(Lưu ý: Bản kê tiến độ nộp tiền của Dự án BĐS được nộp cho Cơ quan thuế vào tháng đầu tiên của mỗi quý trong vòng 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền SDĐ theo thông báo của cơ quan thuế).

 

Bài viết liên quan: