BIÊN BẢN THANH HỦY THU HỒI HÓA ĐƠN GTGT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH HỦY THU HỒI HÓA ĐƠN GTGT

  Số  001/2012/BBH/TS

 

-Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ Quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

-Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ

 Căn cứ vào thỏa thuận của bên mua và bên bán

Hôm nay ngày : 24/08/2012  Tại Trụ sở Công ty TNHH Thiết Kế In Ấn Phong Cách, Chúng tôi đại diện hai bên gồm có:

 

  BÊN BÁN HÀNG:  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN PHONG CÁCH

-         Trụ sở chính: 232 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

-         MST : 0 3 1 1 4 3 2 6 5 1

-         Đại diện Bà Phạm Thị Bích Trâm                Chức vụ:         Giám đốc

 

BÊN MUA HÀNG: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG VIỆT LONG

Trụ sở chính: 140 Nguyễn Văn Thủ, P Đakao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

MST :0 3 0 9 2 3 4 5 3 2

Đại diện:                                               Chức vụ:

                                               

Hai bên thống nhất thanh hủy hóa đơn ký hiệu PC/12P số 0000044 ngày 24/08/2012 do Công ty TNHH Thiết Kế In Ấn Phong Cách xuất với lý do bên bán ghi sai thông tin bên mua trên các chỉ tiêu của hóa đơn với nội dung như sau

-        Tên đơn vị: HVL Basalt Stone Company

-        Địa chỉ người mua hàng : Floor 1, Sai Gon Building, 140 Nguyễn Văn Thủ, Q1, TPHCM

-        Các chỉ tiêu khác của hóa đơn đều ghi đúng

 

Bên mua hàng đã giao lại liên 2 của hóa đơn ghi sai thông tin  như trên cho bên bán; bên bán nhận lại hóa đơn đỏ liên 2 trên

Đồng thời Bên bán đã ghi lại hóa đơn giao lại cho bên mua hóa đơn Ký hiệu PC/12P số: 0000045 ngày 24/08/2012 thay thế cho hóa đơn trên với nội dung đúng như sau:

-        Tên đơn vị: Công ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Việt Long

-        Địa chỉ người mua hàng : 140 Nguyễn Văn Thủ, P Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

-            Các chỉ tiêu khác ghi lại không thay đổi

 

Hai bên đã thống nhất các nội dung như trên.

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản

 

        ĐẠI DIỆN BÊN                                                           ĐẠI DIỆN BÊN

            BÁN HÀNG                                                                MUA HÀNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH HỦY THU HỒI HÓA ĐƠN GTGT

  Số  001/2012/BBH/TS

 

-Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ Quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

-Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ

 Căn cứ vào thỏa thuận của bên mua và bên bán

Hôm nay ngày : 11/09/2012  Tại Trụ sở Công ty TNHH Thiết Kế In Ấn Phong Cách, Chúng tôi đại diện hai bên gồm có:

 

  BÊN BÁN HÀNG:  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN PHONG CÁCH

-         Trụ sở chính: 232 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

-         MST : 0 3 1 1 4 3 2 6 5 1

-         Đại diện Bà Phạm Thị Bích Trâm                Chức vụ:         Giám đốc

 

BÊN MUA HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG VIỆT

Trụ sở chính: 23 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

MST : 0 3 0 3 8 3 5 4 1 7

Đại diện:       Huỳnh Duy Anh             Chức vụ:

                                               

Hai bên thống nhất thanh hủy hóa đơn ký hiệu PC/12P số 0000048 ngày 11/09/2012 do Công ty TNHH Thiết Kế In Ấn Phong Cách xuất với lý do bên bán ghi sai thông tin bên mua trên các chỉ tiêu của hóa đơn với nội dung như sau

-        Tên đơn vị: Công ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Chấn Hưng

-        Mã số thuế: 1 1 0 1 5 3 6 0 1 1

-        Địa chỉ người mua hàng : KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiền, X Dức Hòa, Tỉnh Long An

-        Các chỉ tiêu khác của hóa đơn đều ghi đúng

 

Bên mua hàng đã giao lại liên 2 của hóa đơn ghi sai thông tin  như trên cho bên bán; bên bán nhận lại hóa đơn đỏ liên 2 trên

Đồng thời Bên bán đã ghi lại hóa đơn giao lại cho bên mua hóa đơn Ký hiệu PC/12P số: 0000049 ngày 11/09/2012 thay thế cho hóa đơn trên với nội dung đúng như sau:

-        Tên đơn vị: Công ty Cổ Phần Hướng Việt

-        Mã số thuế: 0 3 0 3 8 3 5 4 1 7

-        Địa chỉ người mua hàng : 23 Tôn Đức Thắng, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

-            Các chỉ tiêu khác ghi lại không thay đổi

 

Hai bên đã thống nhất các nội dung như trên.

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản

 

        ĐẠI DIỆN BÊN                                                           ĐẠI DIỆN BÊN

            BÁN HÀNG                                                                MUA HÀNG

Bài viết liên quan: