Ban hành “Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam”

 

Ban hành “Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam”

Ngày 01/11/2012
 

Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam vừa ký Quyết định số 1766/QĐ-TCT ngày 01/11/2012 về việc ban hành “Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam” thể hiện sự cam kết về trách nhiệm của ngành Thuế trước Đảng, Nhà nước, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội.

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Với mục tiêu trở thành cơ quan thuế hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả , là đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật thuế cũng như thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành Thuế đã ban hành Tuyên ngôn, trong đó luôn coi trọng, xây dựng và gìn giữ các giá trị:

Minh bạch: Chính sách thuế, thực hiện quản lý thuế rõ ràng, cam kết công khai thủ tục hành chính thuế tới mọi tổ chức, cá nhân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân.

Chuyên nghiệp: Công chức, viên chức thuế có đầy đủ năng lực, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thành thạo; luôn tận tâm trong công việc và thân thiện với người nộp thuế.

Liêm chính: Luôn tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp một cách trung thực, đáng tin cậy.

Đổi mới: Luôn đổi mới tư duy, hành động để quản lý thuế hiệu quả và mang lại giá trị tốt nhất cho mọi tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở những giá trị đó, ngành Thuế đang tiến hành xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hoạt động công tác quản lý thuế trong đó có những chỉ tiêu do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đánh giá để đảm bảo tính khách quan; Xây dựng bản mô tả yêu cầu công việc theo từng chức năng quản lý thuế và phục vụ người nộp thuế; Bổ sung chương trình đào tạo, giáo trình về đạo đức, văn hoá công sở để giảng dạy cho công chức, viên chức thuế; Xây dựng tiêu chí thi đua khen thưởng gắn với việc thực hiện Tuyên ngôn tại cơ quan thuế từ trung ương đến địa phương.

Ngành Thuế cam kết nỗ lực đổi mới, tận tâm với sự nghiệp thuế và mong đợi các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng pháp luật thuế, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh./.

 

 

  BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

———————

Số: 1766/QĐ-TCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

———————————————————

                          Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2012

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam

 
 
 


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Cải cách và Hiện đại hoá thuộc Tổng cục Thuế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Tài chính (để báo cáo);

- Website TCT;

- Lưu: VT, CC (3b).

                        TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

                                                 (đã ký)

                

 

                        Bùi Văn Nam                       

 

 

 


TUYÊN NGÔN NGÀNH THUẾ VIỆT NAM

 

Ngành Thuế Việt Nam là hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được tổ chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương, thực hiện quản lý thuế đối với các khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

SỨ MỆNH

- Quản lý thuế hiệu lực và hiệu quả.

- Hỗ trợ mọi tổ chức, cá nhân thực hiện tốt pháp luật thuế.

- Xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính.

TẦM NHÌN

- Tr thành cơ quan thuế hin đi, hot đng chuyên nghip, hiệu lực và hiu qu.

- Là đi tác tin cy của mọi t chc, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật thuế.

- Phn đu đưa Vit Nam tr thành mt trong nhng nước đng hàng đu xếp hng thun li v thuế ti khu vc Đông Nam Á.

GIÁ TRỊ

Chúng tôi coi trọng, xây dựng và gìn giữ các giá trị sau:

- Minh bạch: Thực hiện quản lý thuế rõ ràng, công khai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân.

- Chuyên nghiệp: Có đầy đủ năng lực, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thành thạo; luôn tận tâm trong công việc và thân thiện với người nộp thuế.

- Liêm chính: Luôn tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp một cách trung thực, đáng tin cậy.

- Đổi mới: Luôn đổi mới tư duy, hành động để quản lý thuế hiệu quả và mang lại giá trị tốt nhất cho mọi tổ chức, cá nhân.

CAM KT VÀ MONG ĐỢI CỦA CƠ QUAN THUẾ

Chúng tôi cam kết nỗ lực đổi mới, tận tâm với sự nghiệp thuế và mong đợi các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng pháp luật thuế, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

 

Bài viết liên quan: