Biên bản điều chỉnh hóa đơn

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN (GTGT)

 

Số: 01/09/2012/BBĐCHĐ

 

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

- Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐCP và các văn bản hướng dẫn

- Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên

Hôm nay, ngày  01 tháng  09 năm 2012, Chúng tôi  hai bên gồm có:

BÊN BÁN HÀNG/ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Công ty:  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGHĨA SƠN

Mã số thuế:    0 3 1 0 7 4 5 3 3 0

Địa chỉ:  219/58 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại:    08 3851 9517            Fax:  08 3851 5661

Đại diện:    ông  Nguyễn Trọng Nghĩa             Chức vụ:  Giám đốc

BÊN MUA HÀNG / MUA DỊCH VỤ

Công ty: CÔNG TY TNHH VINA GE

Mã số thuế: 1 1 0 1 0 8 4 7 1 3

Địa chỉ: Lô D9, đường số 4, KCN Nhựt Chánh, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, T Long An

Điện thoại:                                                  Fax:

Đại diện: …………………………………… Chức vụ:……………………………………..

 

Hai bên cùng thống nhất lập biên bản này điều chỉnh thông tin những hóa đơn do bên bán xuất cho bên mua như sau

Mẫu số : 01GTKT3/001                  Ký hiệu: NS/11P

- Hóa đơn số: 0000010 ngày 27/04/2012 ;   - Hóa đơn số: 0000016 ngày 23/05/2012

- Hóa đơn số: 0000022 ngày 02/07/2012 ;   - Hóa đơn số: 0000026 ngày 01/08/2012

- Hóa đơn số: 0000027 ngày 01/08/2012 ;   - Hóa đơn số: 0000031 ngày 01/09/2012

LÝ DO ĐIỀU CHỈNH:

Bên bán đã ghi sai thông tin địa chỉ bên mua trên các hóa đơn trên

NỘI DUNG SAI  CẦN ĐIỀU CHỈNH:

-                    Địa chỉ người mua hàng đã ghi trên các hóa đơn trên:  Lô D9 Đường số 4, KDC Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An

-                    Các chỉ tiêu khác không thay đổi

NỘI DUNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH:

-                    Địa chỉ người mua hàng được điều chỉnh đúng lại như sau: Lô D9, đường số 4, KCN Nhựt Chánh, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

-                    Các chỉ tiêu khác không thay đổi

Hai bên cùng đồng ý điều chỉnh thông tin các hóa đơn trên làm căn cứ xác lập tính hợp pháp của các hóa đơn trên

Biên bản này được lập thành 02 bản, đơn vị bán hàng giữ 01 bản,đơn vị mua hàng giữ 01 bản

 

         ĐẠI DIỆN BÊN  BÁN HÀNG                                  ĐẠI DIỆN BÊN MUA HÀNG

 

Bài viết liên quan: