Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.8

 Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.8 

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.8 với các nội dung chính như sau:
 
1. Nâng cấp đính kèm phụ lục miễn giảm thuế TNDN theo thông tư 140/2012/TT-BTC
- Tờ khai được phép đính kèm phụ lục miễn giảm thuế TNDN:
       + Tờ khai 01A/TNDN, kỳ tính thuế quý I, II, III, IV năm 2012.
       + Tờ khai 01B/TNDN, kỳ tính thuế quý I, II, III, IV năm 2012.
       + Tờ khai 03/TNDN, kỳ tính thuế năm 2012
- Người nộp thuế có thể tải phụ lục miễn giảm thuế TNDN theo thông tư 140/2012/TT-BTC tại đường dẫn: tại đây
2. Nâng cấp đính kèm phụ lục miễn thuế GTGT theo thông tư 140/2012/TT-BTC
- Tờ khai được phép đính kèm phụ lục miễn thuế GTGT: Tờ khai 01/GTGT, kỳ tính thuế tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 năm 2012.
- Người nộp thuế có thể tải phụ lục miễn thuế GTGT theo thông tư 140/2012/TT-BTC tại đường dẫn: tại đây
3. Nâng cấp đính kèm phụ lục miễn thuế TNCN theo thông tư 140/2012/TT-BTC
- Tờ khai được phép đính kèm phụ lục miễn thuế TNCN: Tờ khai 05/KK-TNCN, kỳ tính thuế năm 2012.
- Người nộp thuế có thể tải phụ lục miễn thuế TNCN theo thông tư 140/2012/TT-BTC tại đường dẫn: tại đây
 
Tổng cục Thuế xin thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện.
Bài viết liên quan: